آموزش شناسایی قطعات در مدار

نماد و علامت خازنها در مدارات

در مدارات الکترونیک خازنها با سه علامت متفاوت نمایش داده می شوند که در شکل زیر می توانید ببینید ، چند مدل خازن مختلف داریم که شامل خازنهای بدون قطب از جمله خازن عدسی و خازنهای قطب دار از جمله…